Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website vergunning-dakkapel.nl alsmede iedere overeenkomst of aanbieding door en/of namens vergunning-dakkapel.nl

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 april 2018.Vergunning-dakkapel is bevoegd deze gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wij raden u aan om deze periodiek te lezen.

 

Door gebruik te maken van de website vergunning-dakkapel.nl gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Onder “gebruiker” wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan: iedere gebruiker van de website vergunning-dakkapel.nl waaronder zowel de afnemer van diensten alsmede de aanbieder van diensten.

  1. Wie wij zijn

Vergunning-dakkapel.is een offerte website.

(“vergunning-dakkapel.nl”).

  1. Toelichting over onze dienstverlening

Met de website vergunning-dakkapel.nl willen wij een einde maken aan de zoektocht van particulieren en bedrijven door één betrouwbaar platform aan te bieden waar vraag en aanbod van diensten samenkomen ( “Matchmaking”). Tevens bieden wij de gebruiker praktische tips en tricks die nuttig kunnen zijn bij het beoordelen van offertes (“Tips en Tricks”).

2.2 Tips en Tricks

Vergunning-dakkapel.nl geeft op haar website Tips en Tricks, zodat u op praktische wijze en beter voorbereid een offerte kunt beoordelen. Wij merken wel op dat deze Tips en Tricks geen enkele garantie bieden op een bepaalt resultaat. Onze Tips en Tricks zijn nadrukkelijk geen (juridisch) advies. Mocht u ergens over twijfelen, dan is het raadzaam om uw juridisch adviseur te raadplegen.

2.3 Matchmaking

In het kader van de Matchmaking maakt vergunning-dakkapel.nl gebruik van zogeheten leadgeneratoren ( “Matchingpartners”). Dat zijn bedrijven die de daadwerkelijke Matchmaking faciliteren. Simpel gezegd zorgen deze Matchingpartners dat uw offerte of uw verzoek verstuurd wordt naar de andere partij. In onze website vergunning-dakkapel.nl zijn de formulieren van deze Matchmakingpartners verwerkt. Dit gebeurt doorgaans via een zogeheten “iframe” (feitelijk een website in een website). De Matchmakingpartners verwerken dan ook uw aanvraag of offerte en brengt u met de andere gebruiker in contact. Vergunning-dakkapel.nl heeft daarop geen invloed en verwerkt uw persoonsgegevens in dat kader niet.

Als u een formulier van een Matchmakingpartner invult, zetten wij onderaan dat formulier wie deze partij is, zodat u weet aan wie u uw (persoons)gegevens verstrekt, en eventueel met hen contact kan opnemen. Houdt er rekening mee dat deze Matchmakingspartners mogelijke eigen voorwaarden hanteren voor hun dienstverlening en een eigen privacybeleid hebben. Het strekt ter nadrukkelijke aanbeveling om voorafgaande aan het verzenden van uw (persoons)gegevens hun voorwaarden en/of privacy beleid te lezen.

Hieronder volgen de gegevens van de leadgenerator waarmee wij werken zodat u daar eventueel contact mee kunt opnemen: Skydreams
Gevestigd te: Godebaldkwartier 371 3511 DT Utrecht
www.skydreams.com

 

  1. Geen invloed op de verwerking van uw gegevens

Voor de goede orde zij opgemerkt dat vergunning-dakkapel.nl, geen invloed uitoefent op de informatie die u via onze website (aan derden) verstrekt, waaronder aan onze Matchmakingpartners. Wij zullen dan ook niet het initiatief nemen tot het doorgeven van uw informatie; bepalen wij niet aan wie die informatie wordt doorgegeven; en wijzigen of selecteren wij de door u verstrekte informatie niet. 

 

  1. Misbruik en beperking van gebruik

Het is u als gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan om materiaal en/of informatie, waaronder persoonsgegevens, te ontlenen aan vergunning-dakkapel.nl voor eigen doeleinden, behoudens ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene en/of vergunning-dakkapel.nl.

Indien u vergunning-dakkapel gebruikt in strijd met onze plaatsingsrichtlijnen, of in strijd met toepasselijke wet- en/of regelgeving zullen wij u de toegang tot onze dienstverlening zonder nadere aankondiging ontzeggen en waar nodig maatregelen treffen.

Er kunnen geen rechten aan de verstrekte informatie op deze website worden ontleend. Vergunning-dakkapel kan niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de inhoud. Bovendien aanvaardt Vergunning-dakkapel geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Vergunning-dakkapel zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Vergunning-dakkapel.

U heeft de verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze website en u mag de informatie (en ook afbeeldingen) op deze website niet publiceren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder duidelijk de bron (weblink naar de desbetreffende pagina) te vermelden. U dient bij het publiceren van de informatie op deze website de volgende 3 delen van de bronvermelding te gebruiken: ‘Bron: vergunning-dakkapel.nl [Link naar de desbetreffende pagina met titel: ‘Vergunning-dakkapel.nl’]‘. Hierbij moet het voor derden duidelijk zijn dat alle informatie die door u of uw bedrijf gepubliceerd is eigendom is van vergunning-dakkapel.nl . U mag u dus niet voordoen als de rechtmatige eigenaar van de informatie op onze site-welke u dus heeft gepubliceerd. Tot slot bent u vrij om onze weblinks en informatie (mits met bronvermelding, i.e weblink) te delen/publiceren op sociale media. U bent verplicht de aanwijzingen en bronvermelding, indien van toepassing, omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

  1. Wijziging/annulering diensten

Vergunning-dakkapel kan haar dienstverlening tussentijds wijzigen. Mocht dat vereist zijn, dan brengen wij u daarvan vooraf van op de hoogte. Vergunning-dakkapel is bevoegd om haar diensten op te schorten of te annuleren indien zij daartoe aanleiding heeft.

  1. Uitsluiting aansprakelijkheid

Voor zover rechtens toegestaan vergunning-dakkapel.nl alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die de gebruiker lijdt, waaronder in ieder geval ten aanzien van (i) het gebruik van onze diensten, waaronder mede begrepen onze Tips en Tricks en onze Matchmaking; (ii) de veiligheid of beschikbaarheid van onze dienstverlening; (iii) de dienstverlening door derden en/of adverteerders; (iv) de dienstverlening van onze (matchings-)partners; en/of (v) eventuele onjuiste informatie.

De aansprakelijkheid van vergunning-dakkapel is in alle gevallen beperkt het bedrag dat in het specifieke geval is uitgekeerd door de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering, of indien deze verzekering geen recht op uitkering geeft, in alle gevallen beperkt tot de directe schade, gemaximeerd tot een bedrag dat in de voorgaande maanden in rekening is gebracht aan de gebruiker.

Vergunning-dakkapel.nl garandeert nadrukkelijk niet dat het gebruik van onze website vergunning-dakkapel.nl en/of diensten leidt tot een specifiek resultaat. Het gebruik van onze diensten en website geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

  1. Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders aangeven behoort de informatie en het beeldmateriaal op vergunning-dakkapel.nl uitsluitend toe aan vergunning-dakkapel.nl, of haar licentiegevers. Het is de gebruiker niet toegestaan om voornoemd materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, anders dan strikt noodzakelijk voor het reguliere eindgebruik van de website vergunning-dakkapel.nl zelf.

  1. Privacy

Wij nemen uw privacy vanzelfsprekend zeer serieus. Een voorbeeld daarvan is de beveiligde verbinding als u onze website bezoekt.

In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen; voor welke doeleinden wij dit doen; onder welke omstandigheden dat gebeurt; en wat uw rechten zijn als individu. U kunt ons privacybeleid raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Voor de goede orde merken wij hier op dat indien u in contact treedt met een aanbieder van diensten, deze dienstverlener verantwoordelijk is voor die verwerking van uw persoonsgegevens. Ditzelfde geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens door onze Matchmakingpartners.

  1. Toepasselijk recht

De rechtsrelatie tussen gebruiker en vergunning-dakkapel.nl wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. Voor zover rechtens toegestaan worden geschillen in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar vergunning-dakkapel.nl gevestigd is. 

 

  1. Klachten en/of vragen

Vergunning-dakkapel.nl streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn ondanks dat wij als platform geen invloed kunnen uitoefenen op de diensten van derden, waaronder Matchmakingpartners.

Mocht u vragen hebben of onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u ten allen tijde ons mailen. Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen te kunnen afhandelen.